Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vår tro

Vi är en kristen kyrka som bekänner oss till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan. Vi bekänner en enda Gud,  Fadern, Sonen och den Helige Anden. Bekännelsen är grundad i Guds Ord, så som det är givet i Bibeln och är sammanfattad i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen.

Som Jesu efterföljare vill vi ständigt reflektera över vår tro och vårt liv.

 

Bibeln

Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi tror att Gud talar till alla människor i alla tider genom Bibeln, författad av människor inspirerad av Guds Ande. Vår uppgift är att, ledda av den Helige ande, öppna oss för Guds ord, låta det förvandla oss, och leva ut det, personligt och gemensamt. Eftersom Bibeln har tillkommit i en annan tid än vår egen måste den tolkas. Det sker när vi som församling möts i lyssnande och samtal, under bön och Andens ledning och med utgångspunkt i Jesus Kristus som Guds ords centrum.

I Bibeln ser vi Guds avsikt och handlande med världen, särskilt uppenbart blir det i Jesus ord och gärningar. 

 

Jesus

Vi tror på Jesus från Nasaret, den väntade Messias, som i ord och handling förkunnade de goda nyheterna, evangeliet, att Guds rike är nära. Vi tror att Jesus Kristus är både Gud och människa, att han dog för våra synder och återskapade gemenskapen mellan Gud och världen. Hans uppståndelse från döden ger oss hopp om evigt liv och om en värld i försoning. I tron på Jesus får vi förlåtelse från synd, gemenskap med Gud och evigt liv. Jesus Kristus är vår, och hela världens, ende Herre och Frälsare.

Jesus liv och undervisning, hans död och uppståndelse, är vägledande för hela livet. Jesus kallar oss till efterföljelse där vi är.  Ingen är färdig, vi är alla på väg, men i vårt ja till Jesus har vi fått en ny identitet och vårt liv har en ny riktning. Personligt och gemensamt vill vi låta hela vårt liv, vår tro och etik, formas av Jesus ord och handlingar. Efterföljelsen får därför alltid konsekvenser.

En konsekvens av att vi vill följa Jesus innebär att vi vill gå i hans uppdrag att uppmana varje människa att låta sig försonas med Gud. Genom tro på och omvändelse till Jesus Kristus sker denna försoning. Därför vill vi berätta om Jesus för våra medmänniskor. Genom ord och handling vill vi vägleda till livet med honom. 

 

Kärleksfulla relationer

Vi vill låta Guds kärlek genomsyra alla relationer. Kristen tro uttrycks i relation till Gud och till varandra. Genom bön och tillbedjan bejakar vi Guds erbjudande om en nära relation. Det sker som ett gensvar på den kärlek som alltid älskar först – tydligast uttryckt i Jesus död på korset till liv och försoning för alla människor. Det viktigaste kännetecknet på Kristen gemenskap är att den präglas av kärlek. Till sina lärjungar sa Jesus, ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek”. Att låta Guds kärlek genomsyra alla relationer betyder att vi aktivt söker den andres bästa och att vi strävar efter att likt Gud älska fritt, spontant, oförtjänt och trofast.

 

Gemenskap

Vi är förenade med varandra genom den Helige Ande och vi vill leva överlåtna till gemenskap med varandra. Det uttrycker vi bl.a. genom att regelbundet mötas till gudstjänstfirande och i husgrupper vilket fördjupar gemenskapen. Husgrupper är en praktisk form för omsorg, delat liv, uppmuntran och växande i lärjungaskap. I husgruppen finns möjlighet för alla att vara delaktiga och pröva sina gåvor.Vi vill vara en gemenskap som präglas av äkthet, öppenhet och värme.

 

Övernaturligt liv

Den Helige Ande är Guds närvaro på jorden. Anden ges som gåva till var och en som tror och tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Anden är en källa till liv som pulserar i den troende – som förklarar och gör Skaparens och Försonarens verk levande och närvarande. Den Helige Ande är vårt sigill som ger oss visshet om att vi är Guds barn. I församlingen vill vi uppmana varandra att låta oss fyllas av den Helige Ande. Genom att ge rum åt Anden i våra liv fördjupas och växer vår relation med Gud.


Vi vill präglas av Andens frukter såsom kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Att bli
mer lik Jesus och att följa hans väg är ett omöjligt uppdrag utan den Helige Andes hjälp. Vår längtan är att Jesus skall bli synlig i vår gemenskap.

 

Barnvälsignelse

Välsignelse av barn är ett uttryck för vår tro på att Gud har ett försprång i varje barns liv. Alla barn tillhör Guds rike och ingen särskild akt är nödvändig för att upprätta detta förhållande. Det är familjen och församlingens gemensamma uppgift att hjälpa barnet till medvetenhet om denna tillhörighet. Barnvälsignelsen är en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess föräldrar och syskon. Den uttrycker även vår vilja att ta emot barnet i vår gemenskap och att tillsammans med föräldrarna leda det till personlig, medveten tro och andlig mognad. När barnet blir äldre kan det själv ta ställning till om det vill bli döpt och bli medlem i församlingen.

 

Dop

Dopet i den treenige Gudens namn är en gåva. Det är en yttre handling genom vilken Gud enligt sitt löfte förmedlar nåd till den som omvänder sig och tror. I Nya testamentet beskrivs dopet som ett dop till och in i Kristus. Genom tro och dop förenas vi med Jesus Kristus och tar emot frälsning och Den helige Ande. Dopet in i Kristus är också ett dop till gemenskap med alla dem som är döpta till Kristus. I den kristna traditionen finns olika dopsyn, och i vår gemenskap innefattar vi medlemmar med full tillhörighet, med bakgrund i olika traditioner och med olika dopsyn. Därför förrättas dopet i enlighet med övertygelse hos den eller dem som begär dop. Varje dophandling bör dock ordnas så att ingen pastor är förpliktigad att förrätta dop som strider mot hans/hennes övertygelse.

 

Nattvard

Vi har fått Herrens måltid som en gåva med rik och mångfaldig innebörd. I brödet och vinet blir mötet med Jesus Kristus tydligt. Måltiden följer Jesus efter handledande i instiftelseberättelsen; han tog och tackade, han bröt och gav. I måltiden speglas en gemenskap som överskrider alla gränser mellan människor. Kristus död till försoning för varje människa och för hela skapelsen gestaltas, och vi får bekänna vår synd och skuld och ta emot förlåtelse och befrielsen. Nattvarden firas till minne av Jesus död och uppståndelse utan att stanna i ett tillbakablickande. Kristus finns närvarande genom den helige Ande när bröd och vin delas. Brödet och vinet gestaltar den generositet och det överflöd som kännetecknar både skapelse och frälsning. Måltiden genomsyras därför av tacksamhet och lovprisning. Vi är ett folk på väg och måltiden är en rastplats som stärker vissheten om att Kristus vandrar vid vår sida och leder oss till den framtid som Gud har berett för alla människor. I nattvarden bekräftar vi det förbund vi står i till Kristus och till varandra. Till Herrens måltid inbjuds alla som vill tro på Jesus Kristus.  

Kalle Spetz

Pastor & föreståndare

0735-284328
kalle@skillingemissionshus.se